Zasady i warunki dokonywania zamówień


§1.
Firma Jaka Cards zezwala na modyfikację wzorów przedstawionych w katalogu, przy czym zastrzega sobie 
prawo odmowy wprowadzenia poprawek, gdy uzna je za bezzasadne, szkodzące estetyce zaproszenia lub 
niewykonalne.
§2.
Istnieje możliwośd realizacji projektów własnych klientów, wówczas do jednostkowych cen zamówionych 
elementów doliczyd należy jednorazowy koszt wykonania projektu asortymentu w kwocie 50zł.
§3.
Większośd asortymentu Jaka Cards to produkty wykonane ręcznie, dlatego pracownia zastrzega sobie prawo do 
minimalnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.
§4.
Umową pomiędzy zleceniodawcą a Jaka Cards będzie sporządzony z klientem druk zamówienia.
§5.
Umowa nie wymaga podpisu stron, klient otrzymuję kopię zamówienia z opisem ustaleo i dowodem wpłaty 
zaliczki.
§6.
Kwota zaliczki nie może wynieśd mniej niż 30% wartości szacunkowej kwoty ogółu zamówienia.
§7.
Po spisaniu druku zamówienia i wpłacie zaliczki diametralne zmiany wzoru mogą nie zostad uwzględnione.
§8.
Termin realizacji ujęty jest na druku zamówienia (+/- 3 dni robocze). Termin ten może zostad zmieniony przez 
Jaka Cards wyłącznie z przyczyn niezależnych lub uzasadnionych. Odbiory osobiste realizowane są w pracowni 
w godzinach 16-17 od poniedziałku do piątku.
§9.
Termin odbioru ujęty w umowie dotyczy zamówionych zaproszeo i zawiadomieo, ponieważ wykonywane będą 
w pierwszej kolejności, termin realizacji pozostałych elementów będzie ustalany indywidualnie.
§10.
O ostatecznym terminie odbioru klient poinformowany zostanie drogą sms'ową lub mailową.
§11.
Egzemplarze domawiane po terminie realizacji nie będą objęte przyznanym rabatem. Ich czas realizacji będzie 
ustalany przez Jaka Cards.
§12.
Zamówienia expressowe będą realizowane za dopłatą 30% a czas ich wykonania nie przekroczy 7 dni 
roboczych.
§13.
Klient zamawiający zaproszenia personalizowane, zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, treści 
zaproszenia w dokładnie takiej formie, w jakiej ma ono byd umieszczone na zaproszeniu oraz imion i nazwisk 
zapraszanych gości w formie odmienionej stosownie do wybranej treści zaproszenia. Brak stosownej listy gości 
w umówionym terminie opóźni proces realizacji zamówienia.
§14.
Po ustaleniu treści zaproszenia i przekazaniu odpowiednich danych, firma Jaka Cards przygotowuje projekt 
układu tekstu w nieedytowalnym pliku PDF, który zostaje przesłany do akceptacji. Po zaakceptowaniu pliku za 
wszelkie błędy i poprawki odpowiadad będzie klient. Za zmianę treści lub czcionki zaproszenia, skutkującą 
wykonaniem nowego projektu, klient będzie dodatkowo obciążany wg cennika.
§15.
Klient ma prawo reklamowad towary i usługi świadczone przez Jaka Cards w terminie nieprzekraczającym 7 dni 
roboczych od daty ich wykonania.
§16.
Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Jaka Cards.

Sklep na bazie OpenCart
Jaka Cards Sklep 24h © 2019