Polityka Prywatności i Regulamin sklepu

 

REGULAMIN
APP Łukasz Kosior, dalej zw. ARTYSTYCZNA PRACOWNIA PAPIERU JAKA CARDS

 

§1.
Firma APP Łukasz Kosior zarejestrowana przy ul. Nakielskiej 89 w Bydgoszczy, dalej zwana Jaka Cards zezwala na modyfikację wzorów przedstawionych w katalogu, przy czym zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia poprawek, gdy uzna je za bezzasadne, szkodzące estetyce zaproszenia lub niewykonalne.

§2.
Istnieje możliwość realizacji projektów własnych klientów, wówczas do jednostkowych cen zamówionych elementów doliczyć należy jednorazowy koszt wykonania projektu asortymentu w kwocie 50zł.

§3.
Większość asortymentu Jaka Cards to produkty wykonane ręcznie, dlatego pracownia zastrzega sobie prawo do minimalnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.

§4.
Umową pomiędzy zleceniodawcą a Jaka Cards będzie sporządzony z klientem druk zamówienia.

§5.
Umowa nie wymaga podpisu stron, klient otrzymuję kopię zamówienia z opisem ustaleń i dowodem wpłaty zaliczki.

§6.
Kwota zaliczki nie może wynieść mniej niż 30% wartości szacunkowej kwoty ogółu zamówienia.

§7.
Po spisaniu druku zamówienia i wpłacie zaliczki diametralne zmiany wzoru mogą nie zostać uwzględnione.

§8.
Termin realizacji ujęty jest na druku zamówienia (+/- 3 dni robocze). Termin ten może zostać zmieniony przez Jaka Cards wyłącznie z przyczyn niezależnych lub uzasadnionych. Odbiory osobiste realizowane są w pracowni w godzinach 16-17  od poniedziałku do piątku.

§9.
Termin odbioru ujęty w umowie dotyczy zamówionych zaproszeń i zawiadomień, ponieważ wykonywane będą w pierwszej kolejności, termin realizacji pozostałych elementów będzie ustalany indywidualnie.

§10.
O ostatecznym terminie odbioru klient poinformowany zostanie drogą sms’ową lub mailową.

§11.
Egzemplarze domawiane po terminie realizacji nie będą objęte przyznanym rabatem. Ich czas realizacji będzie ustalany przez Jaka Cards.

§12.
Zamówienia expressowe będą realizowane za dopłatą 30%, a czas ich wykonania nie przekroczy 7 dni roboczych.

§13.
Brak dopłaty za projekt treści nie dotyczy małych zamówień, do których będzie doliczana taka opłata wielkości:
- przy zamówieniu do 10 szt. – 20,00 zł.
- przy zamówieniu do 20 szt. – 10,00 zł. 

§14.
Klient zamawiający zaproszenia personalizowane, zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną treści zaproszenia w dokładnie takiej formie, w jakiej ma ono być umieszczone na zaproszeniu oraz imion i nazwisk zapraszanych gości w formie odmienionej stosownie do wybranej treści zaproszenia. Brak stosownej listy gości w umówionym terminie opóźni proces realizacji zamówienia.

§15.
Po ustaleniu treści zaproszenia i przekazaniu odpowiednich danych, firma Jaka Cards przygotowuje projekt układu tekstu w nieedytowalnym pliku PDF, który zostaje przesłany do akceptacji. Po zaakceptowaniu pliku za wszelkie błędy i poprawki odpowiadać będzie klient. Za zmianę treści lub czcionki zaproszenia, skutkującą wykonaniem nowego projektu, klient będzie dodatkowo obciążany wg cennika.

§16.
Przygotowanie projektu treści w pliku pdf dotyczy jedynie zaproszeń i zawiadomień. Firma Jaka Cards nie przesyła proojektów pozostałego asortymentu (winietki, zawieszki, tablica stołów itd...) w formie pliku PDF do akceptacji. 

§17.
Klient ma prawo reklamować towary i usługi świadczone przez Jaka Cards w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty ich wykonania.

§18.
Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Jaka Cards.

§19. 

1)      Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior. 

2)      W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Jaka Cards na adres e-mail: agnieszka@jakacards.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ARTYSTYCZNA PRACOWNIA PAPIERU JAKA CARDS
 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.  

Korzystający z naszego sklepu pozostają Państwo anonimowi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Jaka Cards wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zarejestrowanie się w sklepie w celu korzystania z naszych usług wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Jaka Cards z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa oraz Unii Europejskiej.
 

Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Jaka Cards.

Sklep na bazie OpenCart
Jaka Cards Sklep 24h © 2019