jaka cards konkurs

Ty + Jaka Cards = Wygrana

Byliśmy z Wami i… nadal jesteśmy

To dla nas zawsze niezwykłe, że jesteśmy przy Was w wielu bardzo szczególnych momentach Waszego życia. Staramy się, aby każdy klient otrzymał wymarzoną oprawę swojego ślubu i wesela lub innej uroczystości i pękamy z dumy, gdy Klienci są zachwyceni naszymi pracami. Dlatego właśnie nadal chcemy cieszyć się owocem naszej wspólnej drogi do idealnej papeterii.

Ogłaszamy konkurs „Jaka Fotka”. Wezmą w nim udział wszyscy nasi dotychczasowi klienci. Wystarczy przygotować zdjęcia z Waszej wspaniałej uroczystości, na których są produkty Jaka Cards. Sprawdźcie w regulaminie poniżej która edycja jest Wam dedykowana.

Krok 2: jest jeszcze prostszy

Podziel się swoimi wyjątkowymi chwilami

Przygotowane zdjęcia, w czasie trwania dotyczącej Was edycji konkursu, umieśćcie na na Fan Page Jaka Cards facebook.com/jaka.cards/ oraz otagujcie #ZaproszeniaJakaCards. Wszelkie opisy i komentarze oczywiście mile widziane.

wygraj w konkursie jaka cards bon

kupiłaś zaproszenia teraz masz szansę na bon

3xnagrody

Co możesz wygrać?

Wśród nadesłanych zdjęć rozlosujemy nagrody:

 1. Nagrodą główną (pierwsze miejsce) w Konkursie jest bon o wartości 100 zł na zakupy w perfumerii Sephora.
 2. Dodatkowymi nagrodami (drugie i trzecie miejsce) w Konkursie będą kartki okolicznościowe, karty rabatowe i drobne upominki. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, a poniżej szczegółowy regulamin.

Regulamin

Konkurs Jaka Fotka

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Jaka Fotka!” zwanego dalej „Konkursem” jest Jaka Cards Artystyczna Pracownia Papieru Łukasz Kosior, ul. Grunwaldzka 2, 85-224 Bydgoszcz, NIP 593 249 99 11, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: jakacards.pl//konkurs zwanego dalej „Serwisem” oraz na profilu Facebook www.facebook.pl/jakacards w dniach od 1 sierpnia do odwołania. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniach 01.08.2016 do 31.10.2016 r.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Klienci robiący zakupy w firmie Jaka Cards.
 2. Aby mieć szansę na nagrodę należy w terminie:

–  I edycja: od dnia 1 sierpnia 2016 roku od godziny 16:00 do dnia 31 października 2016 roku do godziny 23:59

–  II edycja: od dnia 1 listopada 2016 roku od godziny 16:00 do dnia 31 stycznia 2017 roku do godziny 23:59

–  III edycja: od dnia 1 lutego 2017 roku od godziny 16:00 do dnia 30 kwietnia 2017 roku do godziny 23:59

–  IV edycja: od dnia 1 maja 2017 roku od godziny 16:00 do dnia 31 lipca 2017 roku do godziny 23:59

–  V edycja: od dnia 1 sierpnia 2017 roku od godziny 16:00 do dnia 31 października 2017 roku do godziny 23:59

 1. a) Umieścić na Fan Page Jaka Cards (facebook.com/jaka.cards) zdjęcie realizacji zakupionej w Jaka Cards

– I edycja: biorą udział zdjęcia realizacji ślubnych z 2015 roku
– II edycja: biorą udział zdjęcia wszystkich realizacji dziecięcych
– III edycja: biorą udział zdjęcia wszystkich realizacji z 2014 roku
– IV edycja: biorą udział zdjęcia realizacji dziecięcych z 2016 roku
– V edycja: biorą udział zdjęcia realizacji ślubnych z 2016 roku

b) otagować wpis „#ZaproszeniaJakaCards”

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu każdy z uczestników może opublikować i zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć na temat konkursowy.
 2. Poprzez opublikowanie zdjęcia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi konkursowej oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w  Serwisie i Fan Page (www.facebook.com/jaka.cards).
 3. Poprzez opublikowanie zdjęć w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu i Fan Page (www.facebook.com/jaka.cards), w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
 2. Spośród konkursowych zdjęć opublikowanych przez uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 powyżej, jury wskaże 3 zdjęcia, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
 4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość przez profil użytkownika w serwisie facebook.com.
 5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody, adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody. 

 1. Nagrodą główną (pierwsze miejsce) w Konkursie jest bon o wartości 100 zł na zakupy w perfumerii Sephora.
 2. Dodatkowymi nagrodami (drugie i trzecie miejsce) w Konkursie będą kartki okolicznościowe, karty rabatowe i drobne upominki.
 3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą, lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
 6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Jaka Cards Artystyczna Pracownia Papieru Agnieszka Siemińska-Kosior, ul. Grunwaldzka 2, 85-236 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Jaka Cards.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8.Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.